woensdag 19 juni 2013

Feine, Fette V. Die V200.1 von Fine Models.

Het begon met de V200 van Märklin, toen kreeg ik de V200.1 in 0 van MBW en nu de V200.1 van Fine Models. Allemaal mooi, maar als ik mocht kiezen, dan raadde u vast voor welke ik zou gaan...Deze bonk metaal is echt dieselgenot in zijn puurste vorm!
Es begann mit der V 200 von Märklin, danach erhielt ich die V 200.1 in Null von MBW und nun die V 200.1 von Fine Modells. Alle sehr schön, aber wenn ich wählen dürfte, dann würden Sie sicher raten, für welche ich mich entscheiden würde … Dieser Brocken Metall ist wirklich Dieselgenuss in seiner reinsten Form!
De  weergave van de rondingen van deze machine zijn perfekt getroffen, en het interieur deed mij 'Himmelhoch jauchzen'. Die brandblussers bijvoorbeeld! Maar ook de open lamelroosters aan de zijkanten geven dit bonkige model een filigrane toets.
Die Wiedergabe der Rundungen dieser Maschine ist perfekt gelungen, und die Inneneinrichtung ließ mich „himmelhoch jauchzen“. Die Feuerlöscher zum Beispiel! Aber auch die offenen Lamellengitter an den Seitenwänden verleihen diesem bulligen Modell etwas Filigranes.
Aangezien deze machine maar een korte staat van dienst had in deze livrei, moest de patinering zeer subtiel blijven. Alleen het dak mocht wat meer doorleefd worden, en de draaistellen wat roestiger en vetter dan de rest. Een klein beetje verf en  pigment op de juiste plekken en wat extra tijd voor de fijne chipping op het dak zorgen er voor dat het grote voorbeeld pas echt dichtbij komt!
Angesichts der Tatsache, dass es diese Maschine in diesem Zustand nur kurz gab, musste die Patinierung sehr zurückhaltend bleiben. Nur das Dach durfte etwas lebhafter ausfallen und die Drehgestelle etwas rostiger und öliger als der Rest. Ein wenig Farbe und Pigment an den richtigen Stellen und etwas zusätzlicher Zeitaufwand für abblätternde Farbe auf dem Dach sorgen dafür, dass das große Vorbild wirklich ganz nah herankommt!

zondag 16 juni 2013

Nachricht aus Darmstadt.


KM1 heeft met de 23'er een een icoon in spoor 1 gemaakt. Er was een keur aan uitvoeringen om uit te kiezen, en toen mijn opdrachtgever dit nummer zag, kon hij zijn geluk niet op! In zijn jeugd heeft hij deze machine regelmatig gezien, want deze lok kwam ook geregeld op Nederlandse bodem. Helaas kwam bij de uitlevering toch een lichte teleurstelling, omdat dit het museummodel betrof.
KM1 hat mit der 23er eine Ikone in Spur 1 geschaffen. Es gab eine Menge an Ausführungen zur Auswahl, und als mein Auftraggeber diese Nummer sah, konnte er sein Glück kaum fassen! In seiner Jugend hat er diese Maschine regelmäßig gesehen, denn diese Lok kam auch öfter auf niederländischen Boden. Leider gab es bei der Auslieferung doch eine leichte Enttäuschung, weil es um das Museumsmodell geht.
 
Tussen het museummodel en het 'echte voorbeeld' zaten toch wel wat verschillen. Zo moest er een DB Logo opkomen, de nummerplaat moest worden verplaatst, en beschrifting onder het machinstenhuis ontbrak.
Zwischen Museumsmodell und dem „echten Vorbild“ gab es doch einige Unterschiede. So musste ein DB-Emblem her, das Nummernschild musste an eine andere Stelle, und Beschriftung unter dem Führerhaus fehlte.
 
Ook moesten de BW en BD platen worden vervangen, omdat deze machine in Darmstad gestationeerd was. Nu leest ik regelmatig klachten dat de nummerschilden van deze loks spontaan er af vallen, maar ik had echt behoorlijke moeite deze er af te krijgen. Met een flossdraadje kan je dit zonder beschadigingen doen! (bedankt voor de tip Len Bösecke!)
Auch mussten die BW- und BD-Schilder ersetzt werden, weil diese Maschine in Darmstadt stationiert war. Nun lese ich regelmäßig Klagen, dass sich die Nummernschilder dieser Lok spontan lösen, aber ich hatte wirklich ziemliche Mühe, diese abzubekommen. Mit einem Stück Zahnseide klappt das ohne Beschädigungen (danke für den Tipp, Len Bösecke!).

Het model werd voor mijn doen vrij stevig gepatineerd, alhoewel het achteraf nog te licht is naar mijn smaak. De glansverschillen maken de verder vrij saaie ketel veel spannender, en door de ketelringen is de graad van patinering veel beter te zien.
 Das Modell wurde für mein Dafürhalten ziemlich kräftig patiniert, obwohl es im Nachhinein nach meinem Geschmack noch zu wenig ist. Die Glanzunterschiede machen den an sich ziemlich langweiligen Kessel viel spannender, und durch die Kesselringe ist der Grad der Patinierung viel besser zu sehen.

donderdag 6 juni 2013

Hübners' Bts: die Farbfrohe Variante.

Ik zie mijzelf als serieuze modelspoorder. Dus bonte trein van Märklin G-wagens in de meest fantasievolle kleuren en reclames vind ik op zijn zachtst geschreven nogal onaangenaam. Daardoor beperk ik mij tot standaardwagens, die uitblinken in onopvallendheid.
Ich betrachte mich selbst als ernsthaften Modellbahner. Also empfinde ich bunte Züge aus Märklin-G-Wagen in fantasievollsten Farben gelinde gesagt als ziemlich unangenehm. Deshalb beschränke ich mich auf Standardwagen, die durch ihre Unauffälligkeit hervorstechen.
Maar toen kwam deze wagen langs! Van een serieuze modelspoorder met een wat ruimere blik. Hij vroeg mij deze wagen te patineren, en er vooral rekening mee te houden dat deze particuliere containers heel goed onderhouden werden. Dus werd het onderstel volgens de gebruikelijke metode gepatineerd, de houten delen werden ook als echt hout geschilderd, voorzien een dunne zwarte wash. De containers kregen alleen hier en daar oppervlakkige beschadigingen.

Aber dann kam dieser Wagen vorbei! Von einem ernsthaften Modellbahner mit einem etwas weiterem Blick. Er bat mich, diesen Wagen zu patinieren und vor allem der Tatsache Rechnung zu tragen, dass diese Privatbehälter sehr gut unterhalten wurden. Also wurde das Untergestell nach der üblichen Methode patiniert, die Holzteile wurden auch wie echtes Holz bemalt und mit einem dünnen schwarzen Washing versehen. Die Behälter erhielten nur hier und da oberflächliche Schadstellen.
Het resultaat mag er zijn, vind ik. Ondanks de vrolijke kleursamenstelling is het toch een overtuigende goederenwagen geworden die het speelgoeduiterlijk ver achter zich heeft gelaten! Af en toe zo'n wagen tussen al dat bruin en grijs is realistischer dan ik had gedacht!
Das Resultat darf so aussehen, finde ich. Trotz der fröhlichen Farbzusammenstellung ist es doch ein überzeugender Güterwagen geworden, der das spielzeughafte Aussehen weit hinter sich gelassen hat! Ab und zu solch ein Wagen zwischen all dem Braunen und Grauen ist realistischer, als ich gedacht hätte!

zondag 2 juni 2013

Wagon+ . Der Dampfkittel von Fine Models


 Is het een stoomlok? Is het een wagon? Nee, het is de Kittel Dampftriebwagen! Om precies te zijn de Badische 121A, vernoemd naar zijn ontwerper. Het idee was, dat door het combineren van de aandrijving met het passagiersgedeelte, de  bediening van nevenlijnen rendabeler zou worden.
 Ist es eine Dampflok? Ist es ein Waggon? Nein, es ist der Kittel-Dampftriebwagen! Um genau zu sein: die Badische Gruppe 121a, benannt nach ihrem Konstrukteur. Die Idee war, durch die Kombination von Antriebs- und Fahrgastbereich die Bedienung von Nebenstrecken rentabler zu machen.
Fine Models heeft van dit zeer bescheiden voorbeeld een waar luxemodel gemaakt, met Wagon-Lits achtige allure. Wat dacht u van een tot in de kleinste details weergegeven interieur, met echte houten banken, wanden en vloeren? En al is nauwelijks iets van te zien: de ketel is ook een juweeltje op zich!
Fine Models hat aus diesem sehr bescheidenen Vorbild in ein wahres Luxusmodell gemacht mit Wagons-Lits-artigen Allüren. Was halten Sie von einer bin ins kleinste Detail wiedergegebenen Inneneinrichtung mit Bänken, Wänden und Böden aus Echtholz? Und auch wenn kaum etwas davon zu sehen ist: Der Kessel ist auch ein kleines Juwel für sich!
 
Het feit dat het een staande ketel is, komt van bovenaf gezien, goed tot gelding.Ik heb de zijwanden vrij schoon gehouden, maar het dak mag logischerwijs wel wat meer patina krijgen. Ook was het onderstel een hele uitdaging. Van de stoffige watertank onder aan de achterzijde, tot het vettige drijfwerk.
Die Tatsache, dass es sich um einen Stehkessel handelt, kommt von oben betrachtet gut zur Geltung. Ich habe die Seitenwände ziemlich sauber gehalten, aber das Dach darf logischerweise schon etwas mehr Patina bekommen. Auch war das Fahrgestell eine echte Herausforderung. Vom staubigen Wassertank unten an der Rückseite bis zum öligen Triebwerk.
 Dit lijkt net echte olie, maar is niets anders dan verf en pigment. Ik heb ter bescherming hiervan uiteindelijk maar een beetje echte olie gebruikt....
 Das sieht aus wie echtes Öl, ist aber nichts anderes als Farbe und Pigment. Zu dessen Schutz habe ich aber schließlich doch ein wenig echtes Öl verwendet …
 
 
Zo is het toch wel erg gepoetste model met fonkelnieuw drijfwerk en glimmende wielbanden van Fine Models omgetoverd in een geloofwaardig model! Dagelijks verbaas ik me ook wat een beetje verf al niet kan bereiken!
So ist das doch sehr polierte Modell mit nagelneuem Triebwerk und glänzenden Radreifen in ein glaubwürdiges Modell verzaubert worden- Jeden Tag wundere ich mich auch, was ein bisschen Farbe nicht alles bewirken kann!