woensdag 26 december 2012

KM1 Baureihe 23: Junge Dame auf Besuch.

 
 Deze lok is in vele opzichten een jonge verschijning: Deze meest geproduceerde 'Neubaulok' is tevens de nieuwste creatie van huize KM1. En ik mag wel zeggen dat de constructeurs bij elke lok nog beter lijken te worden. Dit kan ik met enige zekerheid beweren nadat ik het gepatineerd heb, en daardoor deze machine van alle hoeken heb bekeken.
Diese Lok ist in mancher Hinsicht eine junge Erscheinung: Diese meistgebaute „Neubaulok“ ist zugleich die neueste Kreation des Hauses KM1. Und ich darf wohl sagen, dass die Konstrukteure bei jeder Lok noch besser zu werden scheinen. Das kann ich mit einiger Sicherheit behaupten, nachdem ich sie patiniert und dadurch diese Maschine von allen Seiten betrachtet habe.
 

Want of je de robuste vormgeving nu mooi vindt of niet, het model is solide en toch zeer gedetailleerd, maar ziet er vooral fantastisch uit! Opvallend was tijdens het weatheren, dat er zoveel rood is. In verhouding zit de voetplaat erg hoog, zodoende verdient de onderzijde extra aandacht.

Denn ob man die robuste Formgebung nun schön findet oder nicht, das Modell ist solide und sehr detailliert, sieht aber vor allem fantastisch aus! Auffallend war während des Alterns, dass es so viel Rot gibt. Im Verhältnis sitzen die Umlaufbleche sehr hoch, weswegen die Unterseite besondere Aufmerksamkeit verlangt.

 
De tender is ook een uitdaging. Door de gelaste constructie is er weinig detail op de flanken, maar door het patina in dikte af te wisselen, verkreeg ik toch een interessant uiterlijk- zonder deze nieuwe machine er al te vervuild uit te laten zien. Want de klant wilde de lok in zo'n staat hebben, als of hij nog maar een paar weken dienst achter de rug had. Een klein beetje stuifroest hier en daar is dan acceptabel..

Der Tender ist auch eine Herausforderung. Durch die geschweißte Konstruktion gibt es auf den Seiten wenig Details, aber indem ich die Patina in der Stärke variierte, erzielte ich doch ein interessantes Aussehen – ohne diese neue Maschine bereits zu verschmutzt aussehen zu lassen. Denn der Kunde wollte diese Lok in einem Zustand haben, als ob sie erst ein paar Wochen Dienst hinter sich hat. Ein klein wenig Bremsstaub hier und da ist dann akzeptabel..

 
Nu  betekende dat niet dat ik zo klaar was: alle handelingen bleven hetzelfde, alleen wat minder pasteus. Toch is het verschil met de fabrieksnieuwe KM1 lok enorm: het is veel minder een model maar veel meer een echte 23'er!
Nun hieß das nicht, dass ich dann schneller fertig war: alle Behandlungen blieben dieselben, nur etwas weniger pastös. Doch ist der Unterschied zur fabrikneuen KM1-Lok enorm: Sie ist viel weniger ein Modell als vielmehr eine echte 23er!
 

dinsdag 25 december 2012

Bubikopf in Spur 0: Die Baureihe 64 von Lenz.

 
We mogen gerust stellen dat dankzij Lenz spoor 0 meer leeft dan ooit tevoren. Bedenk wel: deze lok is voor rond de €600,- al de uwe, voor de wat grotere schaal 1 ben je voor hetzelfde loktype het drievoudige kwijt! Logisch dus dat de overstap voor H0 naar 0 kleiner is, dan van H0 naar 1.

Unzweifelhaft lebt die Spur 0 dank Lenz mehr denn je zuvor. Bedenken Sie nur: Diese Lok ist bereits für rund 600 Euro die Ihre, in dem etwas größeren Maßstab 1 müssen Sie für denselben Loktyp das Dreifache hinblättern! Logisch also, dass der Schritt von H0 nach 0 kleiner ist als der von H0 nach 1.
 
 
Ik kan persoonlijk niet wennen aan de modelkoppelingen, maar deze functioneren wel fantastisch. De 'speelwaarde' is in iedergeval enorm. En al levert Lenz dit model in een goed gedetailleerde uitvoering, er valt nog wel heel wat te verbeteren, ook als je niet zo'n knutselaar bent!

Persönlich kann ich den Modellkupplungen nicht viel abgewinnen, aber sie funktionieren phantastisch. Der „Spielwert“ ist in jedem Fall enorm. Dazu liefert Lenz dieses Modell in einer gut detaillierten Ausführung, und doch gibt es noch viel zu verbessern, auch wenn man nicht so ein Bastler ist!
 
 
Om te beginnen wip je met een schroevendraaier de plastic kolenimitatie uit de kolenbak. Dit is zo gedaan. Na een beetje vijlen ligt de lading een stuk dieper, en kan er op een dikke laag houtlijm een laag kolen worden gemodelleerd.

Zu Beginn wirft man mit einem Schraubenzieher die Plastikkohlenimitation aus dem Kohlenkasten. Das ist schnell erledigt. Nach ein wenig feilen liegt die Ladung ein Stück tiefer, und dann kann auf einer dicken Schicht Holzleim eine Lage Kohlen modelliert werden.


 Nu het verfwerk: de electricitetisdozen zijn niet geel afgezet Deze eerst wit schilderen, en dan een dun laagje geel er overheen. Geel dekt niet, daarom eerst het wit. Dan de lampen: wip de glaasjes er uit en schilder met onverdund wit de randen rondom de LED tweemaal tot het wit echt dekkend is.
 
 
Nun die Malerarbeiten: Die Steckdosen sind nicht gelb abgesetzt. Diese erst weiß streichen und dann eine dünne Schicht gelb darüber. Gelb deckt nicht, darum erst das Weiß. Dann die Lampen: Gläser entfernen und mit unverdünntem Weiß die Ränder um die LED zweimal streichen, bis das Weiß wirklich deckend ist.


 De buffers krijgen ook een witte ring, maar dit was zeker niet standaard bij elke lok.
De tredes rond het machistenhuis moeten ook nog zwart aan de bovenzijde- net als bij het grote voorbeeld.  De echte kers op de taart zijn de geëtste nummerschilden die KUSWA op wens maakt.
Zo ziet deze machine er veel fraaier uit, en is dan helemaal klaar voor de 3D patinering!
 

Die Puffer erhalten auch einen weißen Ring, aber dieser war sicher nicht bei jeder Lok Standard.
 Die Tritte rund um das Führerhaus müssen auch noch auf der Oberseite geschwärzt werden – so wie beim großen Vorbild. Das Sahnehäubchen sind die geätzten Nummernschilder, die KUSWA nach Wunsch anfertigt.
 So sieht diese Maschine viel schöner aus und ist dann fertig für die 3D-Patinierung!
 

maandag 17 december 2012

Besuch der alten Dame: die Baureihe 39


De laatste Pruissische ontwikeling was de P10, later de Baureihe 39 genoemd. Deze machine lijkt al op de ''Einheitslokomotiven'' die snel volgen zouden, maar heeft nog wel die fraaie, typische Pruissische trekken. Ondanks diverse rekonstruktieprogramma's bleef deze ziel goed behouden.

Die letzte preußische Entwicklung war die P 10, später Baureihe 39 genannt. Diese Maschine sieht bereits wie eine der „Einheitslokomotiven“ aus, die kurz darauf folgten, trägt aber noch die schönen, typisch preußischen Züge. Trotz verschiedener Rekonstruktionsprogramme blieb ihre diese Seele erhalten.


KM1 heeft deze dame van adellijke bloede prachtig vertaald naar dit begerenswaardige model. Ik ben toch niet té subtiel geweest met de weathering, vooral die fraaie zilveren banden nodigen uit voor wat rijkere contrasten.  Want als je het grote voorbeeld van de baureihe 39 bekijkt, is ondanks het liefdevolle onderhoud, toch menig foto te vinden van veel vuilere loks.

KM1 hat diese Dame von adeligem Blut prächtig in dieses begehrenswerte Modell übersetzt. Beim Weathering war ich nicht zu zurückhaltend, vor allem die schönen silbernen Kesselringe laden zu etwas reicheren Kontrasten ein. Denn wenn man das große Vorbild der Baureihe 39 betrachtet, sind trotz liebevoller Unterhaltung doch etliche Fotos von viel stärker verschmutzten Loks zu finden.


 Dit heeft ook te maken met de vormgeving: de hoogte van de ketel tot de wielen (stuifroest) en moeilijk bereikbare plekken waar geen poetslap ooit kan komen, zorgen er voor dat sommige machines echte vuilmagneten zijn. Maar daar is hier geen sprake van: de wens van de opdrachtgever was er een echte werklok van te maken, en geen gepoetst museummodel. Waarvan akte!

Das hat auch mit der Formgebung zu tun: die Höhe vom Kessel bis zu den Rädern (Bremsstaub) und schwer zu erreichende Stellen, die niemals ein Putzlappen erreicht, sorgen dafür, dass manche Maschinen echte Schmutzmagnete waren. Aber davon kann hier keine Rede sein: Der Wunsch des Auftraggebers war, daraus ein echtes Arbeitstier zu machen und kein gewienertes Museumsmodell. Auftrag ausgeführt!

maandag 10 december 2012

Üppig ausgestatteter Oppeln


De Oppeln is een bijzondere goederenwagen: de relatief grote asstand zorgt voor vreemde verhoudingen. Maar hierdoor waren deze korte wagens wel geschikt voor 90 km/h.! Met deze Köf zal hij dat zeker niet halen...
Der Oppeln ist ein besonderer Güterwagen: Der relativ große Achsstand sorgt für fremde Verhältnisse. Dadurch waren diese Wagen jedoch für 90 km/h geeignet. Mit dieser Köf wird er das aber sicher nicht schaffen …
 


Persoonlijk bevalt mij het uiterlijk van deze wagen buitengewoon! Het 'Sprengwerk' zorgt voor een stoere lijn aan de onderzijde.
Een subtiele weathering met een paar herstelplekken: meer is niet nodig. Het dak heeft een perfekte kleur, en is een uitstekende basis. Hübner heeft dit type in ieder geval zeer goed getroffen, en het is te begrijpen dat er met smart wordt gewacht op het moment dat Märklin een nieuwe oplage uitbrengt.
 
Mir persönlich gefällt das Aussehen dieses Wagens außerordentlich gut! Das Sprengwerk sorgt für eine markante Linie an der Unterseite.
Ein dezente Patinierung mit einigen Reparaturflicken: mehr ist nicht nötig. Das Dach hat eine perfekte Farbe und bietet eine ausgezeichnete Basis.
Hübner hat diesen Typ auf jeden Fall sehr gut getroffen, und es ist begreiflich, dass sehnlich der Moment erwartet wird, wo Märklin eine Neuauflage herausbringt.

vrijdag 7 december 2012

Variantenreiches Vorbild: Der Gs 60 von MBW


Modellbahnwerkstatt, kortweg MBW, is een nieuwe producent waar wij grootspoorders veel plezier van gaan beleven. Want de V200 die binnenkort in spoor 0 verschijnt, heeft menig liefhebber al doen watertanden! Het productieproces is ongekend snel gegaan, en de uitlevering volgt deze maand al. Volgens de heer Elze van MBW is het maar een kleine stap om de modellen ook in spoor 1 te produceren. En dat gaat gebeuren ook!

Die Modellbahnwerkstatt, kurz MBW, ist ein neuer Produzent, mit dem wir Großbahner viel Freude erleben werden. Denn die V 200, die in Kürze in Spur 0 erscheinen wird, hat schon so manchem Liebhaber lange Zähne gemacht. Der Produktionsprozess ist ungekannt schnell gegangen, und die Auslieferung wird diesen Monat erfolgen. Laut Herrn Elze von MBW ist es nur ein kleiner Schritt, um diese Modelle auch in Spur 1 zu produzieren. Und das soll auch geschehen!
 

Want als noviteit is deze standaard G wagen aangekondigd. Dit is dan wel niet zo spectaculair als de V200, maar er worden eigenlijk geen na- oorlogse gesloten wagens in spoor 0 aangeboden. In spoor 1 hebben we de meer dan 40 jaar oude Märklin variant, die meer dan 2 cm. te kort is! Tijd voor iets nieuws dus!

Denn als Neuheit ist dieser Standardgüterwagen angekündigt. Der ist dann zwar nicht so spektakulär wie die V 200, aber es werden eigentlich keine Nachkriegs-G-Wagen in Spur 0 angeboten. In Spur 1 haben wir die über 40 Jahre alte Märklin-Variante, die mehr als 2 cm zu kurz ist. Zeit für etwas Neues also!
 
Dit voorseriemodel in spoor 0 is al veelbelovend. Te openen deuren én ventilatieschuiven. Er worden bruine en zilveren varianten bij elke wagen geleverd. Zo kan je snel een gevarieerde samenstelling maken. Fijne rangeertredes en metalen handgrepen maken het model af. Ondanks al het detail, is de wagen niet kwetsbaar zoals de Lenz of Brawa wagens.
 
Das Vorserienmodell in Spur 0 ist schon vielversprechend. Zu öffnende Türen und Lüftungsschieber. Zu jedem Wagen werden davon braune und silberne geliefert. So kann man rasch eine vielfältige Zusammenstellung erreichen. Feine Rangiertritte und Handgriffe aus Metall zeichnen das Modell aus. Trotz all dieser Details ist der Wagen nicht empfindlich, wie etwa die Lenz- oder Brawa-Wagen.
 
Nu zijn we verwend met de meest bijzondere wagens, van de Oppeln tot silowagens. Maar deze standaardwagen mag echt op geen enkele na-oorlogse baan ontbreken. En één is geen, zoals deze foto bewijst. Ik kan haast niet wachten!

Nun sind wir verwöhnt mit besonderen Wagen vom Oppeln bis zu Silowagen. Aber dieser Standardwagen darf wirklich auf keiner einzigen Nachkriegs-Modellbahnanlage fehlen. Und einer ist keiner, wie dieses Foto beweist. Ich kann es kaum erwarten!

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van MBW: http://www.mbw-spur-0.de/.       Ook voor spoor 1!

Mehr Informationen finden Sie auf der Seite von MBW http://www.mbw-spur-0.de/ 

Auch für Spur 1!

woensdag 5 december 2012

Tolles Trafohäuschen von Lütke.

Op de beurs in Keulen heb ik ook de stand van de heer Lütke bezocht. Tot mijn verbazing had hij geen kartonnen kits, of van biologisch afbreekbaar MDF. Nee, gewoon, ouderwets plastic! Meteen zag ik mogelijkheden, en heb dit trafohuis meegenomen, maar ook een meter fabriekswand. Dit zult u ongetwijfeld in licht verbouwde vorm wel weer terug zien.

 Auf der Ausstellung in Köln habe ich auch den Stand von Herrn Lütke besucht. Zu meiner Überraschung hatte er keine Bausätze aus Karton oder biologisch abbaubarem MDF. Nein, gewöhnliches, altmodisches Plastik! Sofort sah ich Möglichkeiten und nahm das Trafohäuschen mit, aber auch einen Meter Fabrikwand. Zweifellos werden Sie es demnächst in leicht abgewandelter Form wiederfinden.De kit blinkt uit in eenvoud. De pasvorm is goed, maar het is wel fijn als u nog de bouwroutine heeft van de H0 huisjes. Hier en daar heb ik wat extra Evergreen strips gebruikt voor het dak, en ook een minimale hoeveelheid plamuur.

Der Bausatz zeichnet sich durch seine Schlichtheit aus. Die Passgenauigkeit ist gut, aber es schadet nichts, wenn Sie noch über genügend Bauroutine von H0-Häuschen verfügen. Hier und da habe ich einige zusätzliche Evergreen-Streifen für das Dach gebraucht, und auch eine ganz geringe Menge Spachtelmasse.

Door de onderdelen te schilderen vóór het assembleren wordt het een klusje van een middag. De wanden heb ik voorzien van een dunne laag op kleur gebrachte muurverf, die ik heb opgebracht met een sponsje voor een ruwere structuur. Vooraf de kit wel even goed ontvetten met spiritus!

Da ich die Teile vor dem Zusammenbau bemalt hatte, wurde es eine Arbeit von nur einem Nachmittag. Die Wände habe ich mit einer dünnen Schicht eingefärbter Dispersionsfarbe behandelt, die ich mit einem Schwämmchen aufgebracht habe, damit eine rauere Struktur entsteht. Vorher den Bausatz aber gut mit Spiritus entfetten!

Bent u geïnspireerd? Voor deze vrij voordelige kits die gemakkelijk zijn te individualiseren kan ik u van harte een bezoek aan deze site aanbevelen: http://www.luetke-modellbahn.de/.

Sind Sie inspiriert? Für diese ziemlich günstigen Bausätze, denen man leicht eine individuelle Note geben kann, kann ich Ihnen einen Besuch dieser Website wärmstens empfehlen: 
 http://www.luetke-modellbahn.de/.

zaterdag 1 december 2012

Ganz gewöhnlicher Genuss: ein G-Wagen von Kiss

Onlangs was ik op de beurs in Keulen, toen er een soortgelijke wagen op een spoor 1 baan stond. Tussen alle 23'ers en ander zwart/rood fraais hoorde ik een spoor 1 fanaat verzuchten: had ik maar -toen het nog kon- bij Kiss een set van deze wagens besteld.... die spijt is terecht!
 
Kürzlich war ich auf der Ausstellung in Köln, wo ein artgleicher Wagen auf einer Spur-1-Anlage stand. Zwischen all den 23ern und anderen schwarz-roten Schönheiten hörte ich einen Spur-1-Fan seufzen: Hätte ich doch nur – als es damals noch ging – bei Kiss ein Set von diesen Wagen bestellt! …
Und er bedauert es zu Recht!
 
Ook nu laat ik weer een gewone wagen zien, waarvan er duizenden anoniem hun taak vervulden op het Europese spoor. Deze epoche III uitvoering heeft al heel wat jaren achter de rug, en had al in Epoche IV beschrifting moeten krijgen... Dit verzin ik er maar voor het gemak bij, want zo kan ik deze vrij nieuwe wagen toch voorzien van een wat levendiger patina. Door de wagen te voorzien van herstelplekken in verschillende bruintinten wordt het geheel veel levendiger.
 
Auch diesmal zeige ich wieder einen ganz gewöhnlichen Wagen, von dem Tausende anonym ihre Arbeit auf europäischen Gleisen verrichteten. Diese Epoche-III-Ausführung hat schon etliche Jahre auf dem Buckel und hätte schon Epoche-IV-Beschriftung erhalten müssen … Das habe ich mir nur der Einfachheit halber ausgedacht, denn so kann ich diesem ziemlich neuen Wagen doch eine etwas lebendigere Patina geben. Dadurch, dass ich den Wagen mit Reparaturflicken in verschiedenen Brauntönen versehen habe, wird das Ganze viel lebendiger.
 

Hierboven de meest eenvoudige laadscene die maar mogelijk is. Maar zo puur 'eisenbahn'!
Bij Lokladen Bingen zag ik deze Gitterbox van maagdelijk messing in de vitrine. Deze was al voorgebogen, en er hoefde alleen maar één naad te worden gesoldeerd. Een laagje grijze primer uit de spuitbus bracht hem snel op kleur. Juist van dit soort kleine details geniet ik nog het meeste. Voor een realistischer effect zal ik toch een paar meer moeten aanschaffen....héél vervelend.
 
Hier oben die einfachste Ladeszene, die nur möglich ist. Einfach nur „pure Eisenbahn“.
Beim Lokladen Bingen sah ich in der Vitrine diese Gitterbox aus jungfräulichem Messing. Sie war bereits vorgebogen, und es brauchte nur noch eine einzige Kante gelötet zu werden. Eine kleine Schicht graue Grundierung aus der Spritzpistole verhalf ihr schnell zur Farbe. Gerade diese Art von kleinen Details genieße ich am meisten. Für eine realistischere Wirkung werde ich doch ein paar mehr anschaffen müssen … wie dumm!
Roestige bladveren en vette buffers- nu valt er heel wat te bekijken aan zo'n eenvoudige wagen. Dankzij de dieptewerking die uitgaat van een goede patinering , krijgen details alle aandacht terwijl ze voorheen nauwelijks opvielen door de egale laag verf. Maar ik hoefde u hiervan toch niet te overtuigen, is het wel?
 
Rostige Blattfedern und fettige Puffer – nun gibt es an so einem einfachen Wagen sehr viel zu betrachten. Dank der Tiefenwirkung, die von einer guten Patinierung ausgeht, bekommen Details jede Menge Aufmerksamkeit, während sie vorher durch die einheitliche Farbgebung kaum auffielen. Aber ich brauchte Sie hiervon doch nicht zu überzeugen, nicht wahr?
 

woensdag 21 november 2012

Ohne Ende: Die Kiss baureihe 45Voor de gelukkigen die ruimte genoeg hebben is deze fraai geproportioneerde lok een echte aanrader. de firma Kiss heeft met deze baureihe 45 een fantastisch , solide en goed geproportioneerde machine op de markt gezet. Heeft u 'm nog niet? Dan snel die van KM1 bestellen.....

Für die Glücklichen, die Platz genug haben, ist diese wohlproportionierte Lok eine echte Empfehlung: Die Firma Kiss hat mit dieser Baureihe 45 eine fantastische, solide und gut proportionierte Maschine auf den Markt gebracht. Haben Sie sie noch nicht? Dann schnell die von KM1 bestellen …
Ik heb met het weatheren rekening gehouden met het feit dat er waarschijnlijk vaste bemanning op dit type dienst deed. De voorbeeldfoto's laten goed onderhouden machines zien, dus was het voor mij belangrijk het patina zeer subtiel te houden. overal zit vet en vuil, maar er is alleen rond de schoorsteen een matte zweem te zien.


Ich habe beim Altern der Tatsache Rechnung getragen, dass wahrscheinlich ein Stammpersonal auf dieser Type Dienst tat. Die Vorbildfotos lassen gut unterhaltene Maschinen erkennen, sodass es für mich wichtig war, die Patina sehr subtil zu halten. Überall sitzen Öl und Schmutz, aber nur um den Schornstein ist ein leichter Hauch zu sehen.Kiss beweert de juiste RAL verf te hebben gebruikt. Naar mijn smaak is de lok ongepatineerd wel te mat en te flets. Voor een 3D weathering vereist een dit extra werk, maar uiteindelijk is het resultaat bij de 45'er zeer geslaagd: glanzend vet op het loopwerk, rond randen en naden mat en de ketel zelf in een zachte zijde-matte glans.

Kiss behauptet, den richtigen RAL-Farbton gebraucht zu haben. Nach meinem Geschmack ist die Lok unpatiniert wohl zu matt und zu blass. Für ein 3-D-Weathering erfordert dies zusätzliche Arbeit, aber letztendlich ist das Resultat bei der 45er sehr gelungen: Glänzendes Öl am Laufwerk, an den Rändern und Nähten matt und der Kessel selber in einem leichten Seidenmatt-Glanz.


Om deze lok te kunnen fotograferen, moest ik wel een nieuwe fotodijk maken- want hij paste nergens op. . en je krijgt ook spierballen van het optillen. Ook het fotograferen op een koud en winderig veld was geen pretje, maar het resultaat is het waard. Want wat een machine, wat een lengte, wat een tender! Gewoonweg mooi!

Um diese Lok fotografieren zu können, musste ich einen neuen Präsentationsbahndamm bauen – denn sie passte nirgends. Und vom Anheben bekommt man richtige Muckis. Auch das Fotografieren auf einem kalten und windigen Feld war kein Vergnügen, aber das Resultat ist es wert. Denn was für eine Maschine, was für eine Länge, was für ein Tender! Einfach schön!

zondag 18 november 2012

Kiss Kesselwagen: Rund und Rar.

Veel kan ik u niet vertellen over deze ketelwagen. Je ziet 'm nooit te koop staan, en ik heb 'm maar bij twee bevriende hobbyisten gezien. Beiden wisten me vol trots te melden dat er maar heel weing van gebouwd zijn, en dat zij het geluk hadden er één te bezitten. En terecht zoals u ziet!

Viel kann ich Ihnen über diesen Kesselwagen nicht erzählen. Man sieht ihn niemals zum Verlauf angeboten, und ich habe ihn auch lediglich bei zwei befreundeten Hobbyisten gesehen. Beide wussten mir voll Stolz zu vermelden, dass davon nur ganz wenige gebaut wurden und dass sie Glück hatten, wenigstens einen zu bekommen. Und zu Recht, wie Sie sehen!

 
Opvallend was wel dat de ketel in een zeer mat-grijs was gespoten, terwijl het gebruikelijk is dat alles half-glans uit de fabrieken komt. Bij voorbeeldfoto's zag ik beschadigingen die er om vroegen nagebootst te worden. Ondanks de vettige lading zag de ketel wel kans om te roesten...

Auffallend war allerdings, dass der Kessel in einem sehr matten Grau gespritzt war, während es ansonsten üblich ist, dass alles seidenmatt aus der Fabrik kommt. Auf Vorbildfotos sah ich Beschädigungen, die darauf warteten, nachgeahmt zu werden. Trotz der öligen Ladung hatte der Kessel doch die Chance zu rosten …
 

Ik hoop dat fabrikanten ook mijn blog lezen, en dan hoop ik nog meer dat ik enige invloed kan hebben op eventuele nieuwe ontwikkelingen. De Kiss ketelwagens waren een succes, maar er kan zeker nog een twee-assige ketelwagen bij! Er zijn zo veel verschillende types. Een gasketelwagen, of een voor chemicaliën.... keuze genoeg!

Ich hege die Hoffnung, dass die Hersteller auch meinen Blog lesen, und dann hoffe ich noch mehr, dass ich ein wenig Einfluss auf eventuelle Neuentwicklungen nehmen kann. Die Kiss-Kesselwagen waren ein Erfolg, aber es kann sicher noch ein zweiachsiger Kesselwagen hinzukommen!
Es gibt so viele verschiedene Typen. Ein Gaskesselwagen oder einer für Chemikalien – Auswahl gibt es genug!

vrijdag 16 november 2012

Finescale Fuffziger. KM1's Baureihe 50.


Kan het nog mooier? De Baureihe 50 met kabinetender met korte omloopplaten en al dat lekkers ook nog eens in fine-scale! Nou vind ik een 'Scheibenradsatz' als loopwiel misschien nog mooier, maar er moet altijd wat te wensen blijven!  
 
Ob es noch schöner geht? Die Baureihe 50 mit Kabinentender mit kurzen Umlaufblechen, und all dieses Tolle auch noch in fine-scale! Auch wenn ich einen Scheibenradsatz als Laufrad vielleicht noch schöner finde, aber es müssen ja immer noch Wünsche übrig bleiben!
 
 
Deze foto toont de uitgebreide 3D weathering. De gladde vlakken hebben een lichte glans, rond naden en klinknagels- waar het poetsen lastiger is- is een matte ophoping van vuil plastisch weergegeven.

Dieses Foto zeigt ein umfangreiches 3-D-weathering. Die glatten Flächen haben einen leichten Glanz, an den Schweißnähten und Nieten – wo das Putzen etwas mühsamer ist – ist eine stumpfe Ansammlung von Schmutz plastisch wiedergegeben.

 Het loop- en drijfwerk hebben een vette glans, en het vuil zit tussen de spaken, en niet er op. Dat is veel bewerkelijker, maar het is de enige manier om een realistisch effekt te krijgen. Dat is het grote verschil met veel patineringen 'Ab Werk', van bijvoorbeeld Märklin.

Das Lauf- und Triebwerk hat einen öligen Glanz, und der Schmutz sitzt zwischen den Speichen und nicht darauf. Das ist viel arbeitsintensiver, aber es ist die einzige Möglichkeit, einen realistischen Effekt zu erzielen. Dies ist der große Unterschied gegenüber den vielen Patinierungen „ab Werk“, wie z. B. von Märklin.

Ik heb al enige malen een KM1-vijftiger mogen weatheren en ken dit produkt nu van onder tot boven en blijf het een ideale machine vinden. Hij is niet kwetsbaar en heeft een geweldige detaillering. Daarbij zijn de rijeigenschappen goed en de Dynamic Smoke fenomenaal!

Ich durfte schon einige Male eine KM1-Fünfziger patinieren und kenne dieses Produkt nun von oben bis unten und sehe sie immer noch als ideale Maschine an. Sie ist nicht empfindlich und verfügt über eine enorme Detaillierung. Dabei besitzt sie gute Laufeigenschaften und den phänomenalen Dynamic Smoke!

Ik begrijp dat niet iedereen de felle kleuren kan waarderen, maar ik vind het een ideaal uitgangspunt. Het bleke rood en matte zwart van Kiss en Märklin vereisen voor mijn 3D techniek wat meer moeite voor hetzelfde resultaat.... dus u begrijpt mijn voorkeur.Waarschijnlijk wordt de 23'er net zo goed! U had 'm toch ook besteld?

Ich verstehe, dass nicht jeder die leuchtenden Farben würdigen kann, für mich sind sie aber ein idealer Ausgangspunkt. Das bleiche Rot und das matte Schwarz von Kiss und Märklin verlangen für meine 3-D-Technik etwas mehr Mühe, um dasselbe Resultat zu erzielen … Also begreifen Sie sicher meine Vorliebe. Wahrscheinlich wird die 23er genauso gut! Sie haben sie doch auch bestellt, nicht wahr?

Demnächst......
http://www.bernd-dohrmann.privat.t-online.de/Oppeln.jpgmaandag 12 november 2012

Fendt 231 GT: Der Klassiker unter den Geräteträgern

Spoor 1 modellen van auto's en vrachtauto's zijn in spoor 1 erg zeldzaam, maar landbouwvoertuigen zijn er genoeg!

Net uit en nu al voorzien van een patina is de Universal hobbies Fendt 231 GT. De voorloper van het eerder gepresenteerde model, de Weise- toys 360 GT, is eigenlijk nóg beter voor een epoche IV baan, maar de late epoche III aanhangers worden net zo goed met de Fendt 231 bediend. Deze uitvoering kwam voor het eerst op de markt in 1967...

In der Spur 1 sind PKW- und LKW-Modelle recht selten, aber Landmaschinen gibt es genügend!
Gerade herausgekommen und schon mit Patina versehen ist der Fendt 231 GT von Universal Hobbies. Der Vorläufer des schon früher präsentierten Modells, der 360 GT von Weise-toys, ist eigentlich noch besser für eine Epoche-IV-Anlage, aber die Anhänger der späten Epoche III werden mit dem Fendt 231 ebenso gut bedient. Diese Ausführung kam zum ersten Mal 1967 auf den Markt …


Het model is wat fragieler dan zijn modernere pendant, en sommige kleine kruiskopschroeven zijn niet erg goed weggewerkt, maar verder knispert van de details! Ik heb de laadbak 'ge-hout' : bij het voorbeeld was deze ook groen, maar bij sterk gebruik was de verf na verloop van tijd wel versleten.

Das Modell ist etwas fragiler als sein modernes Pendant, und manche kleinen Kreuzschlitzschrauben sind nicht sehr gut weggearbeitet worden, aber ansonsten wimmelt es nur so von Details! Ich habe die Ladefläche „verholzt“, beim Vorbild war diese auch grün, aber bei starker Benutzung war die Farbe im Laufe der Zeit ziemlich runter.


De combinatie van landbouw en spoor is té mooi om niet te gebruiken! Een coöperatie/ landhandel zorgt voor voldoende rangeer- en ladingmogelijkheden.

Die Kombination von Landwirtschaft und Eisenbahn ist zu schön, um sie nicht zu nutzen! Eine Genossenschaft bzw. ein Landhandel sorgt für ausreichende Rangier- und Verlademöglichkeiten.